Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence(s) that best complete(s) each of the following exchanges. Mike and Lane are university students. They are talking about Lane's upcoming high-school reunion. - Mike: "So, you have your fifth high-school reunion coming up?" - Lane:"______________.”


Câu 123398 Thông hiểu

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence(s) that best complete(s) each of the following exchanges.

Mike and Lane are university students. They are talking about Lane's upcoming high-school reunion.

- Mike: "So, you have your fifth high-school reunion coming up?" - Lane:"______________.”


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.