Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence(s) that best complete(s) each of the following exchanges. Ken and Tom are high-school students. They are discussing where their study group will meet. - Ken: "Where is our study group going to meet next weekend?" - Tom: "_____________.”


Câu 123399 Thông hiểu

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence(s) that best complete(s) each of the following exchanges.

Ken and Tom are high-school students. They are discussing where their study group will meet.

- Ken: "Where is our study group going to meet next weekend?" - Tom: "_____________.”


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.