Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence(s) that best complete(s) each of the following exchanges. Liz is telling Andrew about her first novel. - Liz: "Guess what? My first novel has just been published." - Andrew:" _____________.”


Câu 123402 Thông hiểu

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence(s) that best complete(s) each of the following exchanges.

Liz is telling Andrew about her first novel.

- Liz: "Guess what? My first novel has just been published." - Andrew:" _____________.”


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.