Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence(s) that best complete(s) each of the following exchanges. John was in Hanoi and wanted to send a parcel to his parents. He asked a local passer-by the way to the post-office. - John: "Can you show me the way to the nearest post office, please?" - Passer-by:" _____________.”


Câu 123406 Thông hiểu

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence(s) that best complete(s) each of the following exchanges.

John was in Hanoi and wanted to send a parcel to his parents. He asked a local passer-by the way to the post-office.

- John: "Can you show me the way to the nearest post office, please?"

- Passer-by:" _____________.”


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.