Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence(s) that best complete(s) each of the following exchanges. Minh and Lan are talking about Minh's boyfriend - Minh: "If only I hadn't lent him all my money!" - Lan: "_____________.”


Câu 123410 Vận dụng

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence(s) that best complete(s) each of the following exchanges.

Minh and Lan are talking about Minh's boyfriend

- Minh: "If only I hadn't lent him all my money!" - Lan: "_____________.”


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.