Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence(s) that best complete(s) each of the following exchanges. The boss are asking why the employee was absent yesterday - "I didn't see you when I came back here yesterday." – “_____________.”


Câu 123412 Thông hiểu

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence(s) that best complete(s) each of the following exchanges.

The boss are asking why the employee was absent yesterday

- "I didn't see you when I came back here yesterday." – “_____________.”


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.