Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence(s) that best complete(s) each of the following exchanges. Hoa and her neighbor are talking to each other in Ulm's house. - Neighbor: “Do you mind if I borrow your plate?” - Hoa: “_____________. Do you need only one?”


Câu 123418 Vận dụng cao

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence(s) that best complete(s) each of the following exchanges.

Hoa and her neighbor are talking to each other in Ulm's house.

- Neighbor: “Do you mind if I borrow your plate?” - Hoa: “_____________. Do you need only one?”


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.