Este được tạo thành từ axit no, đơn chức với ancol no, đơn chức có công thức nào sau đây?


Câu 124 Vận dụng

Este được tạo thành từ axit no, đơn chức với ancol no, đơn chức có công thức nào sau đây?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Axit no, đơn chức: CnH2n+1COOH

Ancol no, đơn chức: CmH2m+1OH

Suy ra công thức este.

Xem lời giải

...