Lực hấp dẫn giữa hai vật:


Câu 12401 Nhận biết

Lực hấp dẫn giữa hai vật:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...