Khi nói về lực hấp dẫn giữa hai chất điểm, phát biểu nào sau đây sai?


Câu 12402 Thông hiểu

Khi nói về lực hấp dẫn giữa hai chất điểm, phát biểu nào sau đây sai?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...