Tên gọi đầy đủ của phân tử ARN là:


Câu 12471 Nhận biết

Tên gọi đầy đủ của phân tử ARN là:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...