Đơn phân của ADN khác đơn phân của ARN ở thành phần


Câu 12472 Nhận biết

Đơn phân của ADN khác đơn phân của ARN ở thành phần


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...