Loại bazơ nitơ nào sau đây chỉ có trong ARN mà không có trong ADN?


Câu 12473 Thông hiểu

Loại bazơ nitơ nào sau đây chỉ có trong ARN mà không có trong ADN?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...