Các phân tử ARN được tổng hợp nhờ quá trình


Câu 12474 Nhận biết

Các phân tử ARN được tổng hợp nhờ quá trình


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Số ribonucleotit trong ARN bằng một nửa nucleotit trong phân tử ADN tổng hợp ra nó.

Xem lời giải

...