Đặc điểm cấu tạo của ARN khác với ADN là :


Câu 12475 Vận dụng

Đặc điểm cấu tạo của ARN khác với ADN là :


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...