Những sinh vật nào dư­ới đây có vật chất di truyền là ARN?


Câu 12484 Vận dụng

Những sinh vật nào dư­ới đây có vật chất di truyền là ARN?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải