Điểm nào sau đây không đúng khi nói về metyl fomat có công thức HCOOCH3?


Câu 125 Vận dụng

Điểm nào sau đây không đúng khi nói về metyl fomat có công thức HCOOCH3?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...