Hai nguyên tố A và B ở hai nhóm A liên tiếp trong bảng tuần hoàn, B thuộc nhóm VA. Ở trạng thái đơn chất A, B không phản ứng với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của A và B là 23. Hai nguyên tố A và B là


Câu 12596 Vận dụng

Hai nguyên tố A và B ở hai nhóm A liên tiếp trong bảng tuần hoàn, B thuộc nhóm VA. Ở trạng thái đơn chất A, B không phản ứng với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của A và B là 23. Hai nguyên tố A và B là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) ZA + ZB = 23 =>  A, B thuộc các chu kì nhỏ (chu kỳ 2 và chu kỳ 3).

TH1: B thuộc chu kỳ 2, nhóm VA =>  ZB = 7 (nitơ) => 

TH2: B thuộc chu kỳ 3, nhóm VA =>  ZB = 15 (phopho) => A

+) Dựa vào điều kiện A và B không phản ứng với nhau => chọn cặp A và B phù hợp

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.