Có 5,56 gam hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M (hóa trị n). Chia A làm hai phần bằng nhau: Phần 1: Hòa tan hết trong dung dịch HCl được 1,568 lít khí H2. Phần 2: Hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 2,016 lít khí SO2.   Các khí đo ở đktc. Tên kim loại M là


Câu 12600 Vận dụng

Có 5,56 gam hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M (hóa trị n). Chia A làm hai phần bằng nhau:

Phần 1: Hòa tan hết trong dung dịch HCl được 1,568 lít khí H2.

Phần 2: Hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 2,016 lít khí SO2.  

Các khí đo ở đktc. Tên kim loại M là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Fe  +  2HCl  →  FeCl2  +  H2

 x                                         x

2M  +  2nHCl  →  2MCln  +  nH2

 y                                          0,5ny

=> nH2 = PT (1)

Phần 2:

2Fe  +  6H2SO4 (đặc) $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ Fe2(SO4)3  +  3SO2 ↑ + 6H2O

 x                                                                1,5x

2M  +  2nH2SO4 (đặc) $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ M2(SO4)n  +  nSO2↑ +  2nH2O

 y                                                                 0,5nx

=> nSO2 = PT(2)

+) 56x + My = 2,78 => My 

+)$\frac{M}{n}=\frac{{{M}_{Y}}}{{{n}_{Y}}}=9$ 

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.