Nếu một chuỗi polypeptit được tổng hợp từ trình tự mARN dưới đây, thì số axit amin của nó sẽ là bao nhiêu ? 5’ -XGAUGUGUUUXXAAGUGAUGXAUAAAGAGUAGX-3’


Câu 1261 Vận dụng

Nếu một chuỗi polypeptit được tổng hợp từ trình tự mARN dưới đây, thì số axit amin của nó sẽ là bao nhiêu ?

5’ -XGAUGUGUUUXXAAGUGAUGXAUAAAGAGUAGX-3’


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

  • Xác định vị trí mã mở đầu từ đầu 5→ 3’ và mã kết thúc.
  • Tính số bộ ba → Số axit amin

Xem lời giải

...