Một chất điểm chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực không đổi (F = 0,1( rm( ))N ). Động lượng chất điểm ở thời điểm (t = 3( rm( ))s ) kể từ lúc bắt đầu chuyển động là:


Câu 12713 Vận dụng

Một chất điểm chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực không đổi \(F = 0,1{\rm{ }}N\). Động lượng chất điểm ở thời điểm \(t = 3{\rm{ }}s\) kể từ lúc bắt đầu chuyển động là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính độ biến thiên động lượng: \(\overrightarrow {{p_2}}  - \overrightarrow {{p_1}}  = \Delta \overrightarrow p  = \overrightarrow F \Delta t\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.