Hệ gồm hai vật có động lượng là p_1 = 6 kg.m/s và p_2 = 8 kg.m/s. Động lượng tổng cộng của hệ p = 10 kg.m/s nếu:


Câu 12725 Vận dụng

Hệ gồm hai vật có động lượng là $p_1 = 6 kg.m/s$ và $p_2 = 8 kg.m/s$. Động lượng tổng cộng của hệ $p = 10 kg.m/s$ nếu:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính động lượng: \(\overrightarrow p  = m\overrightarrow v \)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.