Trong tế bào của thể ba nhiễm có hiện tượng nào sau đây?


Câu 1275 Nhận biết

Trong tế bào của thể ba nhiễm có hiện tượng nào sau đây?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...