Thể một nhiễm có bộ nhiễm sắc thể thuộc dạng:


Câu 1276 Nhận biết

Thể một nhiễm có bộ nhiễm sắc thể thuộc dạng:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...