Thể nào sau đây không phải là thể lệch bội?


Câu 1277 Nhận biết

Thể nào sau đây không phải là thể lệch bội?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Thể lệch bội là những biến đổi về số lượng NST xảy ra ở một hay một số cặp NST tương đồng.

Xem lời giải

...