Đột biến lệch bội xảy ra do


Câu 1278 Thông hiểu

Đột biến lệch bội xảy ra do


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...