Khi nói về đột biến lệch bội, phát biểu nào sau đây không đúng? 


Câu 1279 Thông hiểu

Khi nói về đột biến lệch bội, phát biểu nào sau đây không đúng? 


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...