Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions. Electric lamps came into widespread use during the early 1900s and _________other types of fat, gas or oil lamps for almost every purpose.


Câu 127910 Thông hiểu

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions.

Electric lamps came into widespread use during the early 1900s and _________other types of fat, gas or oil lamps for almost every purpose.


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.