Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Một tế bào sinh dục chín của thể ba nhiễm kép. Số NST trong tế bào là?


Câu 1280 Thông hiểu

Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Một tế bào sinh dục chín của thể ba nhiễm kép. Số NST trong tế bào là?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Thể ba nhiễm kép là thể đột biến có 2 cặp NST có 3 chiếc.

Xem lời giải

...