Một tế bào sinh dưỡng của thể một kép đang ở kì sau nguyên phân, người ta đếm được 44 nhiễm sắc thể. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội bình thường của loài này là bao nhiêu?


Câu 1284 Vận dụng

Một tế bào sinh dưỡng của thể một kép đang ở kì sau nguyên phân, người ta đếm được 44 nhiễm sắc thể. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội bình thường của loài này là bao nhiêu?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Thể một nhiễm kép là thể đột biến có 2 cặp NST có 1 chiếc.

Xem lời giải

...