Lực từ tác dụng lên kim nam châm trong hình sau đặt ở điểm nào là mạnh nhất?


Câu 12890 Thông hiểu

Lực từ tác dụng lên kim nam châm trong hình sau đặt ở điểm nào là mạnh nhất?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...