Cho cây hoa đỏ P có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ 27 cây hoa đỏ : 37 cây hoa trắng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?I. Ở F1 có 19 kiểu gen dị hợp quy định các cây hoa đỏ và hoa trắng.II. Ở F1 có 7 kiểu gen đồng hợp về 3 cặp alen hoa trắng.III. Trong tổng số cây hoa trắng ở F1, số cây đồng hợp 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 18/37IV. Trong số các cây hoa đỏ, cây hoa đỏ dị hợp 1 cặp gen chiếm tỉ lệ 2/15


Câu 129717 Vận dụng

Cho cây hoa đỏ P có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ 27 cây hoa đỏ : 37 cây hoa trắng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Ở F1 có 19 kiểu gen dị hợp quy định các cây hoa đỏ và hoa trắng.

II. Ở F1 có 7 kiểu gen đồng hợp về 3 cặp alen hoa trắng.

III. Trong tổng số cây hoa trắng ở F1, số cây đồng hợp 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 18/37

IV. Trong số các cây hoa đỏ, cây hoa đỏ dị hợp 1 cặp gen chiếm tỉ lệ 2/15


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Cơ thể có n cặp gen dị hợp, phân li độc lập, trội là trội hoàn toàn

+ Tự thụ phấn cho đời con: 3n kiểu gen; 2n kiểu hình ; số kiểu gen thuần chủng 2n.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Theo lý thuyết, cơ thể có kiểu gen AaBb khi giảm phân bình thường tạo được số loại giao tử tối đa là

Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206

Ở đậu Hà Lan, alen quy định kiểu hình hoa đỏ và alen quy định kiểu hình nào sau đây được gọi là 1 cặp alen?