Ở một loài thực vật, xét 3 gen nằm trên NST thường, mỗi gen có 2 alen, mỗi gen quy định một tính trạng và alen trội là trội hoàn toàn so với alen lặn. Thực hiện phép lai giữa một cơ thể dị hợp 3 cặp gen với một cơ thể đồng hợp lặn về 3 cặp gen này, thu được đời con (Fa) có tỷ lệ phân li kiểu hình: 24%: 24%: 24%: 24%: 1%: 1%: 1%: 1%?Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?I. Ở thế hệ lai Fa có 8 loại kiểu genII. Kiểu gen của P có thể là: (Aa((Bd))((bD)) x aa((bd))((bd)) )II. Nếu cho cây P dị hợp 3 cặp gen tự thụ phấn thì có thể thu được 8 loại kiểu hình, trong đó kiểu hình trội về 3 tính trạng chiếm tỉ lệ 37,53%.IV. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp ở Fa có thể chiếm 99%.


Câu 129718 Vận dụng cao

Ở một loài thực vật, xét 3 gen nằm trên NST thường, mỗi gen có 2 alen, mỗi gen quy định một tính trạng và alen trội là trội hoàn toàn so với alen lặn. Thực hiện phép lai giữa một cơ thể dị hợp 3 cặp gen với một cơ thể đồng hợp lặn về 3 cặp gen này, thu được đời con (Fa) có tỷ lệ phân li kiểu hình: 24%: 24%: 24%: 24%: 1%: 1%: 1%: 1%?

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Ở thế hệ lai Fa có 8 loại kiểu gen

II. Kiểu gen của P có thể là: \(Aa\frac{{Bd}}{{bD}} \times aa\frac{{bd}}{{bd}}\)

II. Nếu cho cây P dị hợp 3 cặp gen tự thụ phấn thì có thể thu được 8 loại kiểu hình, trong đó kiểu hình trội về 3 tính trạng chiếm tỉ lệ 37,53%.

IV. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp ở Fa có thể chiếm 99%.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bước 1: Phân tích tỉ lệ kiểu hình → quy luật di truyền

Bước 2: Tìm tần số HVG nếu có

Bước 3: Xét các phát biểu

Nếu P dị hợp 2 cặp gen giao phấn với nhau tạo ra F1, đời con F có tỉ lệ các loại kiểu hình: \(A - B - {\rm{ \;}} = 0,5 + \frac{{ab}}{{ab}};A - bb = aaB - {\rm{ \;}} = 0,25 - \frac{{ab}}{{ab}}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206

Một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Phép lai P: 2 cây đều dị hợp 1 cặp gen giao phấn với nhau, tạo ra F1 có 4 loại kiểu hình. Cho cây thân cao, hoa đỏ F1 tự thụ phấn, tạo ra F2. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen ở F2 có thể là trường hợp nào sau đây?

Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206

Ở ruồi giấm, xét 3 cặp gen: A, a, B, b và D, d; mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: 2 ruồi đều có kiểu hình trội về 3 tính trạng giao phối với nhau, tạo ra F1 gồm 24 loại kiểu gen và có 1,25% số ruồi mang kiểu hình lặn về 3 tính trạng nhưng kiểu hình này chỉ có ở ruồi đực. Theo lí thuyết, trong tổng số ruồi cái có kiểu hình trội về 3 tính trạng ở F1, số ruồi có 5 alen trội chiếm tỉ lệ