Ở một loài có bộ NST 2n =24, trên mỗi cặp NST chỉ xét 1 cặp gen dị hợp. Giả sử có 60000 tế bào sinh tinh của một cơ thể tiến hành giảm phân tạo giao tử. Trong quá trình giảm phân có 12 tế bào có cặp NST số 2 không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, 18 tế bào khác có cặp NST số 5 không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Các giao tử của cơ thể nói trên thụ phấn với các giao tử của một cơ thể không đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là sai?I. Loại giao tử đột biến chiếm tỉ lệ 0,05%.II. Số loại giao tử tối đa là 32768.III. Đời con có tối đa 1586131 loại kiểu gen bình thường dị hợp.IV. Đời con sẽ có tối đa kiểu gen 1240029.


Câu 129719 Vận dụng cao

Ở một loài có bộ NST 2n =24, trên mỗi cặp NST chỉ xét 1 cặp gen dị hợp. Giả sử có 60000 tế bào sinh tinh của một cơ thể tiến hành giảm phân tạo giao tử. Trong quá trình giảm phân có 12 tế bào có cặp NST số 2 không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, 18 tế bào khác có cặp NST số 5 không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Các giao tử của cơ thể nói trên thụ phấn với các giao tử của một cơ thể không đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là sai?

I. Loại giao tử đột biến chiếm tỉ lệ 0,05%.

II. Số loại giao tử tối đa là 32768.

III. Đời con có tối đa 1586131 loại kiểu gen bình thường dị hợp.

IV. Đời con sẽ có tối đa kiểu gen 1240029.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bước 1: Tìm số loại giao tử và số kiểu gen ở đời con

Ở mỗi tế bào giảm phân có đột biến đều tạo giao tử đột biến: 0,5 giao tử n+1 : 0,5 giao tử n – 1.

Xét 1 cặp NST, nếu giảm phân bình thường cho 2 loại giao tử bình thường, nếu có rối loạn ở GP I sẽ cho 2 loại giao tử đột biến (Aa và O). Nếu có n cặp NST.

+ Giao tử bình thường: 2n

+ Giao tử đột biến: 2n

Khi cho các giao tử trên thụ phấn với các giao tử bình thường ta có:

+ Số kiểu gen bình thường: 3n (AA, Aa, aa)

+ Số kiểu gen đột biến: 3(n-1) × 4

Bước 2: Xét các phát biểu.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.