Ta có bảng sau: Chọn phương án đúng khi ta ghép các nội dung từ cột I với các nội dung cột II


Câu 13010 Thông hiểu

Ta có bảng sau:

Chọn phương án đúng khi ta ghép các nội dung từ cột I với các nội dung cột II


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...