Trong trường hợp nào dưới đây tia sáng truyền tới mắt là tia khúc xạ?


Câu 13039 Thông hiểu

Trong trường hợp nào dưới đây tia sáng truyền tới mắt là tia khúc xạ?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...