Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following question.If you attend this event, you can meet many people ________ are very talented and polite.


Câu 130775 Nhận biết

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following question.

If you attend this event, you can meet many people ________ are very talented and polite.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Đại từ quan hệ

Chỗ trống cần điền là đại từ quan hệ chỉ người (thay thế cho people) và làm chủ ngữ (đứng trước are)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.