Đặc điểm của thể đa bội là


Câu 1309 Nhận biết

Đặc điểm của thể đa bội là


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...