Trong phân tử este no, đơn chức, mạch hở X có chứa 36,36 % oxi về khối lượng. Số công thức cấu tạo thoả mãn công thức phân tử của este X là:


Câu 131 Vận dụng

Trong phân tử este no, đơn chức, mạch hở X có chứa 36,36 % oxi về khối lượng. Số công thức cấu tạo thoả mãn công thức phân tử của este X là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bước 1:Xác định công thức phân tử của X dựa vào % m

Bước 2: Tính k

$k = \frac{{2x + 2 - y + t + a}}{2}$

Bước 3: viết đồng phân

 

Xem lời giải

...