Nội dung nào sau đây đúng về thể đa bội?


Câu 1310 Nhận biết

Nội dung nào sau đây đúng về thể đa bội?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...