Tính giá trị biểu thức: A = (((2)(3) - (2)(5) + (2)((10))))(((8)(3) - (8)(5) + (8)((10)))) + (1)(2).


Câu 13119 Vận dụng

Tính giá trị biểu thức: $A = \dfrac{{\dfrac{2}{3} - \dfrac{2}{5} + \dfrac{2}{{10}}}}{{\dfrac{8}{3} - \dfrac{8}{5} + \dfrac{8}{{10}}}} + \dfrac{1}{2}.$


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng trừ các phân số rồi rút gọn để tính giá trị biểu thức.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.