Khi nói về đặc điểm của đột biến đa bội, phát biểu nào sau đây không đúng?


Câu 1314 Thông hiểu

Khi nói về đặc điểm của đột biến đa bội, phát biểu nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Hiện tượng đa bội phổ biến ở thực vật, người ta ứng dụng trong tạo giống cây trồng.

Xem lời giải

...