Số  (2^(24)) viết dưới dạng lũy thừa có số mũ 8  là:


Câu 13146 Nhận biết

Số  ${2^{24}}$ viết dưới dạng lũy thừa có số mũ $8$  là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Áp dụng công thức ${\left( {{x^m}} \right)^n} = {x^{m.n}}$để tính toán

Xem lời giải

...