Giá trị nào của x thỏa mãn ((3)((1 - 2x)) = (( - 5))((3x - 2)) )


Câu 13168 Vận dụng

Giá trị nào của $x$ thỏa mãn \(\dfrac{3}{{1 - 2x}} = \dfrac{{ - 5}}{{3x - 2}}\)


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} \Leftrightarrow ad = bc\) để từ đó rút ra tìm $x$.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.