Dưới đây là một số đặc điểm của đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể: 1. Xảy ra ở cấp độ phân tử và thường có tính thuận nghịch. 2. Đa số là có hại và thường được biểu hiện ngay thành kiểu hình. 3. Xảy ra một cách ngẫu nhiên. 4. Đa số đột biến ở trạng thái lặn nên khó phát hiện. Có bao nhiêu điểm khác biệt giữa đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể?


Câu 1324 Vận dụng

Dưới đây là một số đặc điểm của đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể:

1. Xảy ra ở cấp độ phân tử và thường có tính thuận nghịch.

2. Đa số là có hại và thường được biểu hiện ngay thành kiểu hình.

3. Xảy ra một cách ngẫu nhiên.

4. Đa số đột biến ở trạng thái lặn nên khó phát hiện.

Có bao nhiêu điểm khác biệt giữa đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

So sánh sự khác biệt giữa đột biến gen và đột biến NST (bài 10, 12, 13, 14)

Xem lời giải

...