Đột biến được ứng dụng để cấy gen của NST loài này sang NST loài khác là:


Câu 1325 Vận dụng

Đột biến được ứng dụng để cấy gen của NST loài này sang NST loài khác là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Đột biến nào có thể tổ hợp được gen của hai loài khác nhau.

Xem lời giải

...