Loài cải củ có 2n = 18. Thể đơn bội của loài có số NST trong tế bào là:


Câu 1326 Thông hiểu

Loài cải củ có 2n = 18. Thể đơn bội của loài có số NST trong tế bào là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Thể đơn bội có bộ NST là n

Xem lời giải

...