Bộ NST của 1 loài thực vật có 5 cặp (kí hiệu I, II, III, IV, V). Khảo sát 1 quần thể loài này phát hiện thấy 3 thể đột biến (kí hiệu a,b,c). Phân tích tế bào 3 thể đột biến đó thu được kết quả: Tên của các thể đột biến a,b,c lần lượt là:


Câu 1328 Vận dụng

Bộ NST của 1 loài thực vật có 5 cặp (kí hiệu I, II, III, IV, V). Khảo sát 1 quần thể loài này phát hiện thấy 3 thể đột biến (kí hiệu a,b,c). Phân tích tế bào 3 thể đột biến đó thu được kết quả:

Tên của các thể đột biến a,b,c lần lượt là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

  • So sánh số NST của thể đột biến với cây bình thường
  • Xác định loại đột biến.

Xem lời giải

...