A (mạch hở) là este của một axit hữu cơ no đơn chức với một ancol no đơn chức. Tỉ khối hơi của A so với H2 là 44. A có công thức phân tử là:


Câu 133 Vận dụng

A (mạch hở) là este của một axit hữu cơ no đơn chức với một ancol no đơn chức. Tỉ khối hơi của A so với H2 là 44. A có công thức phân tử là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Bước 1: tính PTK của A dựa vào tỉ khối hơi

${d_{A/B}} = \frac{{{M_A}}}{{{M_B}}}$

Bước 2: xác định công thức phân tử

Xem lời giải

...