Ở lúa nước có 2n = 24, thể được tạo ra do sự phân li không bình thường của NST trong quá trình giảm phân là: 


Câu 1330 Vận dụng

Ở lúa nước có 2n = 24, thể được tạo ra do sự phân li không bình thường của NST trong quá trình giảm phân là: 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

  • Ở lúa nước có 2n = 24, giao tử bình thường là n = 12
  • Xác định giao tử đột biến có thể tạo thành

Xem lời giải

...